top of page

משתפים בעשייה

מדי חודש אנו משתפים את ההורים במבט קצר על העשייה החודשית בכיתות, אירועים, טקסים ותוצרים אחרים של הנהגות התלמידים.