top of page
WhatsApp Image 2018-09-06 at 16.17.01 (6

מרחבים

מרחבי לימוד  וזמן בבית הספר "ארן"

בבית הספר מרחבי למידה מגוונים המזמנים למידה בכיתות, במסדרונות ובחצר בית הספר. קיימות שגרות מקדמות כגון: "בוקר(א)רן", זמני למידה מובנים וגמישים ושיח רפלקטיבי מתמיד. בשנים האחרונות פיתחנו תוכניות לימודים מקדמות למידה משמעותית המצמיחות לומד עצמאי, יוזם ומשפיע.

מרחב פדגוגי

על מנת לייצר פדגוגיה עדכנית ומותאמת לכל הלומדים ועל מנת לעודד קשרים חברתיים לאורך כל יום הלימודים, יצרנו סביביות למידה חדשניות בהתאמה למערכת שעות גמישה. לדוגמה: חדר "מייקרים", כיתת חוץ ומרחבי למידה במסדרונות בית הספר.

מרחב הזמן 

בבית הספר סדר יום חדש המורכב מאפשרויות בחירה וגיוון סגנונות הלמידה במרחב הזמן:
"בוקר(א)רן"- בוקר אחר לפתיחת יום רכה ומחברת.
הופכים שעון חול ומשנים סגנון למידה - זמן למידה וזמן תרגול. מסיימים את היום בחשיבה וכתיבה רפלקטיבית.

bottom of page