top of page

ישיבות הנהגת ההורים

%D7%91%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94_edi

הנהגת ההורים הינה גוף משותף לנציגי הורים, הנהלת ביה"ס ולנציגי הצוות החינוכי. הנהגת ההורים  פועלת לחיזוק הקשר בין ההורים לבין צוות ביה"ס, לייצג את הורי התלמידים ולתמוך ביעדי בית הספר תוך שיתוף פעולה בין כל הגורמים – הורים, מנהלת וצוות חינוכי, במטרה להגביר את מעורבות בית הספר כמרכז יצירה וחשיבה בקהילה.

הנהגת ההורים

אמנה

מטרת אמנה זו להגדיר את מהותה, סמכויותיה של ההנהגה הבית ספרית ותפקיד כל אחד מחבריה

כמו כן, האמנה עוסקת בהגדרת נוהלי עבודה של ההנהגה, כללי אתיקה וכן צורות

התקשרות והעברת המידע בין ההנהגה הבית-ספרית לבין ההנהגות הכיתתיות, כלל המורים, וכלל הורי בית הספר.

ועדות 

ועדות הנהגת ההורים

ועדת תלן

ועדת  צהרון

ועדת אקלים

ועדת ארועים

ועדת הכלה (שילוב)

ועדת בטיחות

ועדת קהילה

ועדת "נימי שרותימי"

ועדת טלפונים טיפשים

אמנת הנהגת ההורים

פרויקטים
למד ערבים זה לזה

"שוק "ארן

אקסלרטור

תכנית כלכלית

שעת קוד

נטיעת עצים

האוצר האבוד

משלוח מנות לבתי אבות בפורים

נווה חנה

פרוקטים

bottom of page