top of page

 הנהגות התלמידים והתלמידות

מימוש עצמי- בית הספר חרט על דגלו והגדיר כאחת ממטרותיו החשובות ביותר- ללמד ולעודד את תלמידיו ותלמידותיו לממש את יכולותיהן.ם להכיר בחוזקותיהן.ם למען תיקון ושיפור החברה בה הם חיים. אנו שואפים להעניק לתלמידינו תחושה של  "מימוש העצמי" בלמידה ובחברה, אנו מעודדים אותם, לבטא ולפתח את החשיבה היצירתית, המיומנויות החברתיות והקשרים, ולשאוף  להתפתח ולבנות את רצונם לתרום לחברה.

הנהגות התלמידים נוצרו כחלק משגרות בית הספר על מנת לייצר פלטפורמה לבניית תחושה זו, לתלמידים יש בחירה (בתחום בו ירצו לשנות לעצב ולתרום) והמורים מהווים מנטורים בהנהגות לחיפוש אחר צרכים ומטרות, חשיבה משותפת וליישום הרעיונות .הנהגות התלמידים מאפשרות ומזמנות  לילדים את חווית המנהיגות בתחומים שונים בבית הספר, ומהוות מפתח של ממש למימוש עצמי עבור הילדים ועבור חברת הילדים.

הנהגות תלמידים בארן הינו פרויקט  ייחודי, ומהווה מודל ייחודי לחינוך ילדים לעשייה יזמות חווית מנהיגות חברתית ותחושת מימוש עצמי. 

ילד ארן.png
ילדה ארן.png
bottom of page